МЕТОДОЛОГИЯ

Защо методологията е толкова важна за нас? Защото вярваме в нея и защото тя ни отличава от другите компании на пазара. Разбира се, методологията сама по себе си не е достатъчна. Но адекватният подход до голяма степен предопределя успешния резултат. В крайна сметка, става дума за важни решения, които могат да отнемат време и пари. Това са дни и часове от Вашия живот!

HILL Анализ на компетенциите

Ние знаем, че единствено интервютата не са в състояние да обхванат човека в неговата цялост. Със сигурност не и при ограниченото време, с което разполагаме. По тази причина, HILL Анализ на компетенциите©  е интегриран във всички наши процедури. Инструментът ни позволява с висока достоверност да оценим скрития потенциал на отделния човек, обективно да преценим кой е най-удачното попълнение за даден екип, а също така и какво трябва да предприемете преди следващата стъпка в кариерата.

Не се притеснявайте, ние ценим и времето, и парите Ви. Кандидатите попълват само модулите, които са подходящи за обхвата на отговорностите им, като езикът за работа и съответно за анализ на резултатите може да бъде избран между 28 възможности. Това ни дава голяма гъвкавост.

Повече подробности

HILL Анализ на компетенциите© накратко 

 • Изчерпателен благодарение на 6-те си модула

Индивидуалният потенциал е многостранен – особено що се отнася до професионални и личностни характеристики. HILL Анализ на компетенциите© показва точно този спектър.

Той не се ограничава до събирането на отделни фактори, а включва всички аспекти на човек, които са важни за работата и кариерата.

 • Основан на науката

Инструментът се основава на непрекъснати изследвания и разработки от 1980г. насам. Особено се набляга на съчетанието от научни стандарти и уникална практика. Части от процедурата са разработени в рамките на дисертации.

 • Разностранни приложения при вземане на решения, свързани с персонала

В практиката HILL Анализ на компетенциите© се е доказал като особено полезен в областта на подбор на персонал, развитие на персонала, управленски одити и оценка на служителите, идентифициране на  служители с потенциал, освобождаване на персонал (аутплейсмънт/ outplacement), кариерно планиране и консултиране, както и коучинг.

 • Актуален благодарение на непрекъснатото усъвършенстване

Високото качество на  инструмента се осигурява чрез непрекъснато усъвършенстване и актуализиране чрез научни стандарти в собствения ни отдел за научноизследователска и развойна дейност от 1980 г. насам. На всеки две години се извършва обширна стандартизация и анализ на данните въз основа на средно 5 000 души.

 • Икономичен поради модулната си структура

Отделните модули могат да се комбинират и използват индивидуално в зависимост от целта. Това гарантира икономично приложение. Продължителността варира от 2 до 4 часа в зависимост от броя на модулите.

 • Приложим на 28 езика със специфична за всяка страна стандартизация

Специфичната особеност на този Анализ е междукултурната съпоставимост и високата валидност на резултатите. Това се дължи на  конкретна за всяка страна стандартизация, на база данни от местното  население.

 • Ясни резултати

Специалната оценка на отговорите изравнява индивидуалните стилове на отговор чрез специфичното за страната стандартно сравнение. Кандидатите се сравняват с представителна случайна извадка от съответната страна.

 • Оценени и анализирани от обучени експерти

Интерпретирането на резултатите се извършва от специално обучени професионалисти. . Представени са ясни препоръки относно възможностите и насоките за развитие. .

 • Критерии за високо качество

Всяка психологическа процедура трябва да се съобразява с качествените критерии за надеждност, валидност и обективност. Това гарантира, че процедурата е наистина достоверна.

Обективността на HILL Анализ на компетенциите© е осигурена от стандартизираната инструкция и автоматизираната компютърно генерирана оценка.

Надеждността на по-голяма част от скалите се намира над 0,8 (α на Кронбах). Скалите под 0,75 се подобряват непрекъснато.

Високата степен на  съотносимост към работата и строгата, добре структурираната концепция на HILL Анализ на компетенциите©, гарантират висока степен на валидност. Доказателството за валидността на резултатите се извършва, от една страна, чрез многобройни проучвания за валидност, а от друга страна -  чрез почти 40-годишните ежедневни наблюдения на практика.


Структуриран личностен въпросник

Профилът на даден кандидат наистина ли отговаря на изискванията на свободната позиция? Чрез 288 твърдения ще изградим детайлен портрет на личността и ще добием представа за нейното поведение и нагласа в различни бизнес и житейски ситуации.

Повече подробности

Структурираният личностен въпросник оценява 4 области:

 • Динамика на поведението
 • Социална компетентност
 • Психологическа устойчивост
 • Самоорганизираност и самодисциплина

Получавате описание на профила според 12 измерения на личността, като например способност да се справя с напрежение, управление на конфликти и преследване на цели, стил на комуникация и др.

Процедурата се базира на основната концепция на Кетъл - 16 PF,  но е адаптирана към изискванията на практиката в областта на човешките ресурси и, затова, е с по-висока професионална приложимост.

„Структурираният личностен въпросник формира същността на Анализа на компетенциите©. Той може да се прилага както за процедура при търсене и подбор, така и за личностно развитие и усъвършенстване или в професионалното ориентиране и консултиране. Вие създавате мотивиран и удовлетворен служител чрез съпоставянето на личностните характеристики с изискванията на работата. И успехът на Вашия бизнес е предопределен.“

Д-р Отмар Хил, основател на HILL International, създател на Анализа на компетенциите©


Профил на способностите 

Представете си работата на един Маркетинг анализатор. Способността да се интерпретират тенденциите на пазара изисква не само познания по статистика, но и логическо мислене и математически знания. Как бихте открили кой кандидат отговаря на тези изисквания?

Повече подробности

Оценяват се ключови умения, които формират основата за комплексно интелектуално поведение. Индивидуалният профил показва силни страни и области за подобрение.

Профилът на способностите анализира специфичните умения чрез следните модули:

Логическа последователност от букви и цифри:

 • Разпознаване на логически структури
 • Индуктивно мислене и откриване на грешки
 • Гъвкавост и адаптивност

 

Цифрови уравнения:

 • Преглед и координация
 • Формално логическо мислене
 • Способност за обработване на информацията
 • Прецизност

Не може да се очаква всеки да е перфектен във всичко. За правилното позициониране на хората е важно да знаете кои са областите, в които конкретният човек е силен!


Профил на професионалните интереси 

Индивидуалните професионални цели са съществен мотиватор и е необходимо те да бъдат добре обмислени. Чрез прилагане на въпросника, Вие можете да разберете индивидуалните предпочитания и интереси, свързани с работното място и по този начин да предложите идеална работна среда за развитие.

Повече подробности

Въпросникът за професионалните интереси събира информация за индивидуалните интереси в различни области, както и за личните предпочитания за работното място и условия.

Изследваните възможности са:

Длъжност: Ръководител – Подчинен

Условия на работа: Гъвкави – Структурирани

Дейност: Интелектуална – Физическа

Работен стил: Създаване – Прилагане/Използване

Обработка на информацията: Цялата картина – Детайли

Ценностна ориентация: Иновации – Традиционни ценности


Анализ на мениджърските компетенции 

Подходът на всеки мениджър се различава значително и няма рецепта за успех. Важното е да разберете кой стил и стратегия съответстват в най-висока степен на Вашия екип и корпоративна култура. Идентифицирайте компетенциите и потенциала за развитие на специалистите, които желаете в компанията си.

Повече подробности

Разберете кой внася оптималния стил на управление и идеалната стратегия във Вашата компания.

Базиран на реални бизнес казуси, Анализът на мениджърските компетенции представлява инструмент, който проверява компетенциите в различни области на бизнеса и ситуации за вземане на решения (например организация, продажби, финанси, управление на хора, стратегии, тактики). Методологията съчетава т.нар. "меки” и “твърди" умения, т.е. стила на управление и знанията, които притежава конкретният човек.

Независимо дали се използва за подбор на персонал, за създаване на индивидуален план за развитие или за изграждането на програми за лидерство, Анализът на мениджърските компетенции служи като основа за идентифициране на мениджъри с подходящи знания и способности, както и за откриване на млади таланти в управлението.


Стил на търговска дейност 

Кой е най-подходящ за Вашия търговски екип? Различните ситуации и продукти изискват различен търговски подход. Ние можем да Ви покажем поведението на служителя на всеки етап от търговския процес. Това Ви помага да набележите конкретни и специфични мерки за развитието на този човек.

Повече подробности

Уникален и обективен начин за определяне на различните търговски стилове и отделните фази на търговския процес чрез онлайн бизнес симулации, базирани на реални ситуации.

На базата на въпросника, ние извеждаме подробен профил на предпочитания стил на търговска дейност. По този начин могат да се набележат области, където е налице потребност от усъвършенстване и обучение.

 

3 търговски стила

Хардселър (Агресивен търговец) 

Класически търговец

Консултант

 

4 фази на търговския процес

Подготовка

Предварителни разговори

Представяне на продукта и справяне с възражения

 Сключване на договор


Ефективност и концентрация

Счетоводител, който няма поглед за детайла? Търговец, който дълго се двоуми? Възможността ясно да наблюдаваш скоростта, прецизността и индивидуалния стил на работа е от изключително значение. Уверете се, че каните във Вашата компания служители, които са стабилни и могат да се концентрират.

Повече подробности

3 минути пълна концентрация! Този тест съдържа прости задачи, които трябва да бъдат решени по най-бързия и правилен начин. Символите са лесно разпознаваеми и се генерират на произволен принцип

 Тестът за анализ на ефективността и концентрацията дава информация за количественото и качественото представяне на работното място, индивидуалния стил на работа, както и за колебанията в изпълнението.